Søg Vis menu

Værn om naturen

Pas godt på de vilde blomster og insekter i markkanten
De senere år har mange landmænd sået blomsterstriber til glæde for både øjet og insekterne, ikke mindst bierne. De vilde blomster i markkanten giver også gode betingelser for insekterne. Samtidig har de vilde blomster den sidegevinst, at de tager pladsen fra de uønskede ukrudtsarter som gold hejre, grå bynke, burresnerre og væselhale.

Hvis du vil gøre en indsats for de vilde blomster i markkanten, kan det gøres ved f.eks. at holde afstand til markkanten ved sprøjtning med insektmidler, ved at passe på afdrift og bruge afdriftsreducerende sprøjteteknik. Læs meget mere om mulighederne her.

Vildt- og bivenlige tiltag er også berettigede til grundbetaling, hvis de lever op til visse betingelser, som f.eks. at udyrkede bræmmer må udlægges på maksimalt 10 m bredde og må udgøre maksimalt 10 % af markens areal. Reglerne kan ses i Landbrugsstyrelsens faktaark om Vildt- og bivenlige tiltag.

Bornholm blomstrer
Siden 2018 har vi lokalt haft kampagnen #BornholmBlomstrer, en bivenlig kampagne, der skal sikre bierne bedre vilkår, ved at landmænd og andre sår blomsterstriber med en bivenlig frøblanding langs grøftekanterne eller bivenlige blomsterarealer i haver og på marker. Læs mere om #BornholmBlomstrer her.

Sammen om viben
Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening er i foråret 2019 gået sammen om at sætte fokus på viben. Vibebestanden er faldet de senere år, og de to foreninger har derfor indledt en kampagne, der forhåbentlig kan medvirke til at skabe bedre forhold for viberne i landbrugslandet.

Foreningerne har udarbejdet foldere med anbefalinger til, hvad man kan gøre for at skabe bedre forhold for viben på hhv. omdriftsarealer, eng- og græsarealer og lavbunds- eller vådområder. Du kan se folderne her og her, eller du kan læse mere om kampagnen på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Værn om grøftekanterne
Vi skal også værne om grøftekanterne, vandløbene og naturen i det hele taget, og det gør vi blandt andet ved at være omhyggelige med at holde god afstand til vandhuller, åer, overdrev, enge, grøftekanter og andre naturarealer, når der pløjes, gødskes og sprøjtes.