Søg Vis menu

Skatteregnskab og skatterådgivning

Skatteregnskab

Udarbejdelse af skatteregnskab efter virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og efter personskatteloven.

Vi sikrer at, dit skatteregnskab

  • Overholder skattelovgivningens krav
  • Skaber overblik over din skattemæssige stilling
  • Diskutere mulighederne for skatteoptimering under hensyntagen til eventuelle sociale ydelser.
  • Danner baggrund for en generel god skatterådgivning

Vi tilbyder desuden at udarbejde en kortperiodeopgørelse af regnskabsårets med henblik på at kunne foretage skattemæssige dispositioner inden indkomstårets afslutning.

Skatterådgivning

Som kunde i Bornholms Landbrug & Fødevarer og dermed Dansk Landbrugsrådgivning får du adgang til stor viden på det skattemæssige område. Vi holder os hele tiden opdateret på ny viden og lovgivning. Det sikrer, at du får den nyeste rådgivning, der er tilpasset din virksomhed og din situation.

  • Skatteretslige sager og diverse skattemæssige forhold.
  • Skattemæssige forhold vedrørende
  • Skattemæssige forhold vedrørende selskaber
  • Skattemæssige forhold vedrørende dødsboer. Det er vigtigt, at der vælges den rigtige skifteform, og at salg eller arveudlæg af dødsboets aktiver planlægges på den rigtige måde.  
  • Skattemæssige strategier herunder generationsskifte mv.

Hvis der er tvivl om fortolkningen af regler, eller der ønskes fuldstændig sikkerhed for de skattemæssige påvirkninger af en påtænkt disposition, er vi behjælpelige med at søge et ”bindende svar” fra SKAT, hvor SKAT udtaler sig om et konkret spørgsmål inden man laver dispositionen.

Skattesager

En skattesag kan dreje sig meget, men som landmand handler det ofte om uoverensstemmelser omkring driftsmæssige fradrag, fordeling af blandede driftsmidler, straksfradrag, genvundne afskrivninger, udlejningsejendomme eller finansielle kontrakter herunder optioner og renteswaps.

Sagsomkostninger i skattesager, der ankes til Skatteankestyrelsen, refunderes fuldt ud, hvis sagen ender med, at du får medhold helt eller i overvejende grad, mens der refunderes 50 procent, hvis du ikke får medhold.